RESEARCH DATABASE

InBody Scholar

InBody continues to work closely with academic researchers on a global scale to develop more in-depth clinical applications of body composition. With our long history in the industry, we provide more than 6,000 research publications. Research title with ★ indicates InBody recommended paper.

Evaluation of multifrequency bioelectrical impedance analysis in assessing body composition of wrestlers

Principle/Accuracy
Author
Alan C. Utter and Pamela G. Lambeth
Used Parameters : TBW

Publication Year : 2010

Country : USA

Journal : Medicine & Science in Sports & Exercise

ABSTRACT UTTER, AC and PG LAMBETH. Evaluation of Multifrequency Bioelectrical Impedance Analysis in Assessing Body Composition of Wrestlers. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 42, No. 2, pp. 361–367, 2010. Mục đích: Để đánh giá độ chính xác của phân tích trở kháng điện sinh học đa tần số (MFBIA) trong việc đánh giá khối lượng không có chất béo (FFM) so với cân thủy tĩnh (HW) và Đo bề dày nếp da (SK) ở các đô vật ở trường trung học ở trạng thái hydrat hóa. Phương pháp: Thành phần cơ thể được xác định bởi MFBIA, HW, và …
Full text